پیش دبستانی و دبستان دخترانه دارالقرآن 1 (دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 اصفهان

معرفی کادر

 نام و نام خانوادگی: سمیرا منعمیان

 سمت: معاون آموزشی پایه دوم و سوم

 تحصیلات : کارشناسی

  سابقه : کارشناسی کارشناسیکارشناسیکارشناسیکارشناسیکارشناسیکارشناسیکارشناسیکارشناسیکارشناسیکارشناسیکارشناسیکارشناسیکارشنا

نام و نام خانوادگی: گیتا پورعلی

 سمت: معاون آموزشی پایه پیش دبستانی و اول

  تحصیلات: کارشناسی

  سابقه : کارشناسیکارشناسیکارشناسیکارشناسیکارشناسیکارشناسیکارشناسیکارشناسیکارشناسیکارشناسیکارشناسیکارشناسیکارشناسیکارشناسیکارشناسیک

 نام و نام خانوادگی:اعظم قرنیان

 سمت: معاون اجرایی

 تحصیلات: کارشناسی

 سابقه: اعظم قرنیاناعظم قرنیاناعظم قرنیاناعظم قرنیاناعظم قرنیاناعظم قرنیاناعظم قرنیاناعظم قرنیاناعظم قرنیاناعظم قرنیاناعظم قرنیاناعظم قرنیان

نام و نام خانوادگی: مریم عارفی

 سمت: معاون فناوری اطلاعات

 تحصیلات: کارشناسی فناوری اطلاعات

  سابقه : کارشناسیکارشناسیکارشناسیکارشناسیکارشناسیکارشناسیکارشناسیکارشناسیکارشناسیکارشناسیکارشناسیکارشناسیکارشناسیکارشناسیکارشناسیکار

نام و نام خانوادگی: فاطمه کیخایی

 سمت : معاون مالی

 تحصیلات : کارشناسی

  سابقه : کارشناسیکارشناسیکارشناسیکارشناسیکارشناسیکارشناسیکارشناسیکارشناسیکارشناسیکارشناسیکارشناسیکارشناسیکارشناسیکارشناسیکارشناسیکار

 نام و نام خانوادگی: سمیه باصفا

 سمت: مستخدم

 تحصیلات: 

 سابقه: